Download PDF

Богдана Нанева

  • 1) ул. Дружба №257, гр. Плевен 5800, 2)ж.к.Слатина бл.67А вх.Б ап.65 , гр. София България
  • 359 889069113

CV

Обучение

20142015

IT мениджър

УНИБИТ-София

Наименование на придобита квалификация: IT – мениджър – предстои дипломиране 2015г.

Ниво по националната класификация : ИТ специалист – информационни технологии

Основни предмети/застъпени професионални умения :

Web-design ; C#; JS; OOP; PHP; ASP.NET; ASP AJAX; BD ; SQL; ORACLE/PL SQL ; Информационни системи в бизнеса ; Стратегически анализ на бизнес процесите и комуникациите ; Мобилни комуникации ; Компютърни мрежи и комуникации ; Верификация на софтуер ; Визуални среди за програмиране ; Операционни системи ,Мениджмънт на софтуерни проекти .

20102011

курс

обучаваща консултантска фирма и проф. Coul .

ТРИЗ (Теория за решаване на изобретателски задачи)-  ефективен творчески метод за решение на проблеми- методология, средство, основно знание и технология базирана на готови модели, които могат да бъдат ползвани за генерирането на новаторски идеи и решения на конкретни проблеми.

20102011

курс

Училище „Европа“ гр. Плевен

английски език

20062008

курс

СМ ''Консулта'' - доставчик на SSA ERP LN

обучение и внедряване на ЕРП с-ма в завод "Вап Хидро" Плевен  - Infor ERP LN - представлява интегриран набор от бизнес-приложения‚ които позволяват на компанията да управлява почти всички аспекти на своята дейност: Планиране;Управление на производство;Финанси и счетоводство;Складово стопанство;Транспорт;Управление на доставките;Управление на продажбите;Управление на сервизна и ремонтна дейност; Управление на проекти;Управление на качеството;Управление на персонала;

20042006

курс NX - CAD/CAM

INTECHNA ; SpaceCad

Специализирана CAD/CAM система SIEMENS NX- за конструиране на изделия ,  в 3D/CAD частта  с  изготвяне на чертежи , а при стартиране на  производство в CAM частта на продукта се изготвят необходимите CNC програми за обработка на програмните машини

19961998

курс

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Работа със специализиран софтуер на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН и  всички видове метеорологични измерителни прибори , електронни везни,радиостанция ,  GPS приемници, фотоапарат, принтери и скенери , барометър , плювиограф,термограф, хелиограф,ветромер и др.

19941995

учителска правоспособност

СУ-„Климент Охридски“-София

Педагогика , методика , дидактика , управленски технологии , управление на образованието , училищно законодателство , компютърна грамотност , психология .

19881993

машинен инженер

ТУ София

Технология на машиностроенето и металорежещите машини

19811988

средно образование

ЕСПУ „Васил Коларов”, гр. Кнежа

Разширено изучаване на математика ; общообразователни предмети ; руски  език ; френски език

Трудов стаж

20052015

Инженер - Технолог

Определяне и управление на ресурсите , необходими за изработване на техническите изделия в производството , изчисляване на разходни норми , нормиране на операции и въвеждане на данните в ЕРП система за управление на бизнеса  , координиране с бюджет на проектите  и  графици, създаване на съпътстваща изделията технол. екипировка и координиране с екипите в цеха  по време на производство на изделията  .Изготвяне на оферти  . Участие в технически срещи , идентифициране и решаване на съпътстващи проблеми на проектите.

Вид на дейността или сферата на работа-Производство на хидроенергийно и пресово оборудване

20032005

Технически сътрудник

"ВАП Хидро" ООД, ул." Гривишко шосе "№6, Плевен 5800, България

Създаване на лимитни карти с необходимите материали като разходна норма ( ламарина , прокати , завар. консумативи , бояджийски материали и покупни елементи )  за изработка на турбинни части  за ВЕЦ, разпределяне на материалите по видове и окрупняване на разходните норми  , проверка на чертежите за съгласуваност с така изписаните разходни норми ,  създаване на технол. скици с АutoCad, NX  с разкроени ламаринени изделия според конструктивна документация, създаване на съпътстваща документация и прилагане в производството на  конструираните изделия;

Вид на дейността или сферата на работа-Производство на хидроенергийно и пресово оборудване

19962003

Контрольор метеорологични данни към синоптична станция в гр.Кнежа

НИМХ-Плевен, ул."Хаджи Димитър" 60 , Плевен 5800, България

Провеждане на синоптични наблюдения, изследване, измерване , контрол  и наблюдения на обекти в атмосферата, хидросферата и земната кора; използване съвременната електронно-изчислителна техника за провеждане и обработка на резултатите от измерванията; извършване и предаване кодирани резултати за  разработване прогнози за времето .

Вид на дейността или сферата на работа-Метеорология , синоптични наблюдения - обработване и отчитане данни

19951996

Възпитател

ПУ-с.Орешец, Видинска обл., 3940, България

Реализиране на стратегия на обучение и възпитание на учениците от 7кл. при подготовка и самоподготовка на учебния материал по всички общо-образователни предмети .

Вид на дейността или сферата на работа-Образование 

Лични умения и компетенции

Организационни умения и компетенции -

Координиране и съгласуване на задачи с екипите в цеха по време на производство на изделията , организиране на събития и технически срещи , свързани с обучение на хора и текущи проблеми - придобити по време на обучения в университети , допълнителни квалификации и самообучение в професионално развитие.

Социални умения и компетенции

 Комуникативност, умения за работа в екип

Технически умения и компетенции

AutoCAD, NX7.5 , INFOR ERP LN – BAAN, работа с принтер, ксерокс  и скенер - придобити по време на обучение в университет и работното мястото.

Компютърни умения и компетенции

MS Word, MS Excel, (C# ; ASP ; ASP-AJAX ; JS ; PHP ; SQL ; БД; ORACLE/PL SQL) не са практикувани ;

руски

Слушане  Четене  Разговор   Устно излож.  Писане
       В1                В1              В1                     А2                   А2

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

английски

  Слушане  Четене  Разговор   Устно излож.  Писане
       В1                В1              В1                     А2                   В1 

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Свидетелство за управление на МПС

Кат В

Portfolio