Trình độ của bố

Education

Bố đời

Hưng bà Trai

Tài chính Ngân hàng

Oct 2010 - Oct 2015
 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Kỹ năng của bố

Skills

Nói phét bằng tiếng anh

TOEIC thì 825 Những cái khác hiện tại đéo biết

Quan hệ

Bạn anh Hùng