Tiantian Xing

Portfolio

Skills

Skills

Writing

<html />

Oral

<html />

Work experience

Work experience

Jin Xing

Jin Xing

Jin Xing

Jin Xing Company
Jun 2006 - Jul 2009

Wan Da

Wan Da
<html />
Apr 2006 - May 2007

Qing Da

Qing Da
<html />
Feb 2002 - Apr 2005

Peng Hui

Peng Hui
<html />

Education

Education
Oct 2010 - Aug 2013

gRADUATE

Business Adminstrarion
<html />
Apr 2012 - May 2013

graduate

Finance
<html />
Jan 2010 - Jan 2013

college

college
May 2005 - Jul 2006

graduate

Accounting
<html />