Download PDF

Work experience

2011Present

Quickscan KCC

Via Eiffel

Voor diverse gemeenten op basis van het KCC framework quickscans uitgevoerd en de uitkomsten hiervan vertaald in adviesrapporten.

Mar 2012Present

Senior Adviseur

Aranea
<html />
Mar 2006Mar 2012

Business Consultant

Eiffel B.V.

Als Business Consultant verantwoordelijk voor:

 • adviseren en ondersteunen van organisaties (profit en non-profit) op het gebied van integrale, grootschalige en/of bedrijfskritische vraagstukken;
 • stimuleren van professionals, zowel binnen als buiten Eiffel, om op gebied van dergelijke vraagstukken kennis te delen binnen de 'Tafel van 5' ;
 • genereren van omzet door acquisitiegesprekken en gebruikmaken van het eigen netwerk;
 • begeleiden van professionals;
 • inwerken en ondersteunen van accountmanagers;
 • ondersteunen van het Bid & Tender team.

Daarnaast als Themacoördinator Process verantwoordelijk voor de volgende productontwikkelingen binnen de business units Gemeenten en Overheid:

 • Klant Contact Centrum (KCC-framework);
 • Lean-ready: 8-pijlermodel en procesfilm;
 • Gemeente 2020;
 • Het Nieuwe Werken (HNW).
Dec 2010Feb 2011

Projectleider Pilot KCC

Via Eiffel

De gemeente Oldenzaal heeft de ambitie uitgesproken om een KCC op te zetten. Om een goed beeld te krijgen wat dit voor de gemeente zou betekenen was stap 1 het opzetten van een pilot. Mijn rol was het ondersteunen van de organisatie om tot een pilot te komen en de programma manager te ondersteunen bij haar taken.

Dit project omvatte:

 • in kaart brengen van de activiteiten;
 • enthousiasmeren van keyspelers;
 • opstellen plan van aanpak en draaiboek;
 • opzetten project organisatie opzetten;
 • opstarten zaakgericht werken.

Resultaat:

 • Draaiboek met activiteitenplanning voor de opzet van een gemeentebreed KCC.
Oct 2009Jan 2011

Projectleider 5% regeling

Via Eiffel
De SROI-regeling zorgt ervoor dat 5% van het bedrag wat bij aanbestedingen wordt gegund, wordt besteed aan langdurig werklozen. De huidige projectleider was echter niet instaat om het gehele proces goed te manage. Aan mij is verzocht om het proces op orde te brengen, de administratie structureel op te lossen en een hoger rendement te genereren. Het project omvatte:
 • externe focus op organisaties achter de 5% regeling: stimuleren tot een goede uitvoering te komen, aanspreken op gemaakte afspraken, verzilveren van contracten;
 • procesbeschrijving opstellen;
 • taken en verantwoordelijkheden implementeren en borgen in de organisatie;
 • in het kader van de wet WIJ samenwerking zoeken met uitzendorganisaties om jongeren langdurig te laten uitstromen en/of ervaring te laten opdoen;
 • knelpunten signaleren en oplossingen voorstellen en implementeren;
 • contact onderhouden met de contract partijen in de sectoren (bouw, schoonmaak, zakelijke dienstverlening, WMO);
 • werkafspraken maken met inkoopafdelingen;
 • contacten opbouwen met alle uitzendorganisaties in de regio.
Resultaten:
 • compleet nieuw webbased registratiesysteem ontwikkeld;
 • bedrag van verloningen binnen de 5% regeling van 600.000 euro verhoogt naar 4,2 miljoen euro;
 • in het kader van de wet WIJ afspraken gemaakt met uitzendorganisaties met betrekking tot de inzet van jongeren en langdurig werklozen;
 • contractpartijen in het kader van de 5% regeling voldoen grotendeels aan hun verplichtingen met betrekking tot de inzet van langdurig werklozen.
 • Zeer professionele SROI afdeling opgezet (incl folders & website)
Jun 2009Mar 2010

Regionaal accountmanager

Via Eiffel

Genereren van een betere aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt en daarnaast zorgdragen voor een betere samenwerking tussen de 25 gemeente in de regio Rijnmond. Mijn rol was het bezoeken van alle partijen en ze overtuigen van de toegevoegde waarde en de samenwerking meer vorm te geven. 

Het project omvatte:

 • opbouwen van contacten met omliggende gemeenten;
 • inventariseren van behoefte; 
 • creëren van draagvlak bij betrokken partijen;
 • bewaken van zowel het algemeen als individueel belang;
 • stimuleren van deelname aan regionale projecten;
 • uitrollen van een ABU-project over de gehele regio.

Resultaten:

 • opgebouwde contacten met deelnemende gemeenten;
 • organisatie van een aantal regio bijeenkomsten; 
 • concrete invulling aan het vervullen van 100 regionale vacatures, inclusief de administratieve verantwoording;
 • overdracht van het project naar de staande organisatie.
Sep 2008Apr 2009

Service-eenheidmanager documentaire informatie voorziening (60 fte) ad interim.

Via Eiffel

Binnen de Drechtsteden had men ervoor gekozen om alle staftaken onder te brengen binnen het Shared Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit betrof een samenvoeging van 6 gemeente en een gemeenschappelijke regeling. Aan mij de taak om de DIV afdelingen van alle locaties te verhuizen naar het SCD en zorg te dragen dat er op een uniforme wijze wordt gewerkt en er een gezamenlijke cultuur ontstond. Gedurende dit proces moest de minimale dienstverlening gehanteerd blijven, op termijn verbetert worden en de verwachtingen worden gemanaged.

Het project omvatte:

 • klantrelaties opbouwen;
 • jaarplan opstellen;
 • plan opstellen voor terugdringen formatie met 10 FTE;
 • DIV doorontwikkelen op regionaal niveau;
 • invoeren digitale post;
 • samenhang binnen de afdeling creeren;
 • achterstanden/werkvoorraad naar een acceptabel niveau terug dringen;
 • adjunct-manager begeleiden;
 • samenwerking met andere service-eenheden versterken;
 • bijdrage leveren aan de opbouw van het Service Centrum Drechtsteden.

Resultaten:

 • nieuwe organisatie structuur opgezet;
 • plan tot samenvoeging met andere service eenheid opgeleverd;
 • digitale post ingevoerd;
 • alle medewerkers beoordeeld;
 • FTE krimp gerealiseerd;
 • ondanks bezuinigingen extra financiering van 1,5 miljoen gerealiseerd.
Apr 2008Oct 2008

Intern Accountmanager

Via Eiffel

Mede opzetten van het accountteam Servicecentrum Drechtsteden en vanuit die rol begeleiden van de accounts Dordrecht en Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (hieronder vallen de regionale diensten: Sociale Dienst, Ingenieursbureau, Onderzoekscentrum, Vroegtijdig Schoolverlaters, Belastingdienst en Bureau Drechtsteden). Bij het toestaan van het SCD werd duidelijk dat men op sommige vlakken een verschil van mening hadden mbt de diensten die werden geboden en/of de wijze waarop deze werden geboden. Als accountmanager trad je op als een mediator en indien noodzakelijk hakte je knopen door. 

Het project omvatte:

 • draagvlak creeren;
 • stimuleren van afdelingen om afspraken na te komen;
 • verwachtingen ten behoeve van dienstverlening managen;
 • mantelovereenkomst opstellen;
 • productcatalogus ontwikkelen.

Resultaten:

 • organisatorische vraagstukken tot een goed einde gebracht;
 • ingewikkelde vraagstukken praktisch opgelost;
 • functie en accounts overgedragen naar de staande organisatie.
Jan 2008May 2008

Afdelingshoofd

Via Eiffel

Waarnemen va hoofd Zaak- en Dossierbeheer (ZDB) en ondersteunen van de managers Informatieadvies & Projecten (IAP) en Infobeheer & Services (IBS). Gedurende de eerste stappen mbt de vorming van het Shared Servicecentrum Drechtsteden werd er veel van de lijnmanagers gevraagd. Door diverse managers is toen aan mij gevraagd of ik de dagelijkse gang van zaken op mij wilde nemen om zo de afdelingen draaiende te houden. 

Het project omvatte:

 • achterstanden wegwerken;
 • verhuizing realiseren;
 • draagvlak voor de nieuwe organisatie creeren;
 • dagelijkse gang van zaken op managementniveau;
 • collegialiteit tussen de verschillende medewerkers van de verschillende gemeente stimuleren;
 • doorgang van de dienstverlening realiseren;
 • teams uniform laten werken;
 • cleandesk implementeren;
 • herstel klantcontact.

Resultaten:

 • realisatie verhuizing;
 • achterstanden weggewerkt;
 • vertrouwen bij de achterblijvende organisaties gewonnen.
Jul 2007Jan 2008

Projectleider

Via Eiffel

De gemeente Dordrecht ondervond al meerdere jaren problemen om hun servicenorm mbt de briefafhandeling te halen en bleven al meerdere jaren steken op 65%. Vanuit de burgemeester heb ik toe de opdracht gekregen om dit binnen 4 maanden structureel op te lossen. Op basis van het vertrouwen wat ik in eerdere project had opgebouwd kreeg ik een 'vrij brief' mbt de oplossingen die ik nodig achten. 

Het project omvatte:

 • aanjagen van afdelingen (gevraagd en ongevraagd stimuleren van medewerkers);
 • verbeteren van de communicatie over de juiste wijze van afhandelen;
 • terughalen van orginele documenten ten behoeve van het archief;
 • het stimuleren van en zorgen voor oplossingen;
 • escaleren van knelpunten naar hoger niveau;
 • B&W stimuleren tot verwerking van openstaande documenten;
 • klachten en knelpunten van het proces inventariseren en oplossen.

Resultaten:

 • DIV teams opnieuw ingericht;
 • managementinformatie ontwikkeld;
 • opzetten van actiedagen;
 • opbouwen van nieuwe rappelsystemen;
 • intranet applicatie ontwikkeld;
 • 10.243 openstaande documenten terug gebracht naar 387.
Apr 2007Jul 2007

Projectleider

Via Eiffel

Vanwege het succes in mijn project digitaal werken en omdat ik inmiddels een vertrouwd gezicht was mbt het nieuwe werkconcept heeft de overall projectleider mij gevraagd om het volledige operationaliseren van het flexconcept op mij te nemen. Dit betrof naast het verder digitaliseren van de medewerkers ook de gesprekken voeren mbt de kantoor inrichting, technische dienst, facilitair coördinator, ICT en de afdeling informatie management.

Het project omvatte:

 • voortgang van het volledige project PERFEKT (Bouw, digitalisering en omslag) bewaken en partijen (intern & extern) aan- of bijsturen;
 • het concept flexwerken uitwerken;
 • medewerkers begeleiden bij de omslag naar digitaal werken;
 • groepsgewijs medewerkers begleiden hun archieven te minimaliseren tot 75cm;
 • kastverdeling maken ten behoeve van vlekkenverdeling;
 • Mozaiek (systeem) gebruiksvriendelijker maken;
 • opleidingen ontwikkelen;
 • planning bewaken en afstemmen met zowel interne als externe partijen;
 • zorgdragen voor afstemming tussen verschillende partijen verantwoordelijk voor de bouw, inrichting en meubilair en bewaken dat het bestek wordt opgevolgd.

Resultaten:

 • project PERFEKT binnen de gestelde termijn tot een goed einde gebracht;
 • 350 medewerkers overgegaan met een archief kleiner dan 75 cm.
Mar 2006May 2007

Projectleider

Via Eiffel

Implementeren van het (deel)project Digitalisering archieven, onderdeel van het project PERFEKT met als doel het implementeren van het flexibele werkconcept binnen de gemeente Dordrecht.

De gemeente Dordrecht had besloten om over te gaan naar een flexibele werkomgeving (HNW). Om dit voor 350 medewerkers te realiseren was het noodzakelijk dat er een opschoon actie mbt alle documenten werd gestart en men over ging naar digitaal werken. Mijn rol was om de medewerkers te overtuigen om digitaal te gaan werken, te stimuleren om afscheid te nemen van hun ' eigen' analoge werkarchief en voor te bereiden om het werken in een flexomgeving. 

Het project omvatte:

 • groepsgewijze aanpak organiseren;
 • alle relevante afdelingen betrekken;
 • wervelwind acties organiseren;
 • medewerkers (inclusief MT) begeleiden en motiveren in het kader van flexibel werken;
 • kwaliteitsbewaking van door derden geleverde diensten;
 • creëren van een betere samenwerking tussen afdelingen en sectoren door middel van communicatie en optimaliseren van processen;
 • voortgang project bewaken;
 • ondersteunen overall projectleider (visieontwikkeling en uitvoering daarvan);
 • knelpunten signaleren en oplossen.

Resultaat:

 • medewerkers hebben de eerste stap gezet voor het werken in een flexibele werkomgeving.
Nov 2006May 2007

Informatiemanager

Via Eiffel

Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond was gestart met de veiligheidsregio. De informatie met tot werkwijze en informatie was echter sterk verouderd of in zijn geheel niet aanwezig. De grootste achterstand zat bij de brandweer. Mij is verzocht om deze informatie te actualiseren, echter de informatie had regelmatig ook betrekking op de gehele VRR. In samenwerking met de afdeling communicatie hebben we een nieuwe structuur ontwikkeld en de geactualiseerde informatie daar ondergebracht.

Het project omvatte:

 • actualiseren van korpsorders en waar mogelijk VRR-proof maken;
 • herstructureren van informatie naar organisatieonderdeel specifiek (brandweer) en VRR-concern (VRR in zijn algemeenheid);
 • de herschreven en geactualiseerde korpsorders en algemene zaken (voor de afdeling Middelen en Beleid- en Managementondersteuning) op intranet onderbrengen;
 • inrichten van intranet en implementeren van webformulieren.
 • communicatie naar de organisatie

Resultaten:

 • alle relevante korpsorders geactualiseerd.
 • overbodige korpsorders geschrapt.
 • korpsorders van toepassing op de gehele VRR-concern, VRR proof gemaakt.
 • heldere indeling op intranet.
 • eerste aanzet van totstandkoming van webformulieren.
Apr 2011Present

Workshop begeleider

Via Eiffel

Begeleiden van medewerkers van 4 bezwaarcommissies in procesdenken. Daarnaast optimaliseren van het bezwaar- en beroepproces.

Nov 2011Present

Workshop begeleider

Via Eiffel

Begeleiden van workshops, onder meer voor een groot waterbedrijf, om te komen tot een actieplan voor het operationaliseren van een Klant Contact Centrum. Door middel van het KCC framework zijn medewerkers aan de slag gegaan met het bepalen van het bestaansrecht, visie, uitgangspunten en beleving van een KCC. 

Jan 2002Mar 2006

Teamchef Jongerenloket

SoZaWe Rotterdam

Verantwoordelijk voor de opbouw van het Jongerenloket en leiding geven aan een team professionals (13 fte) afkomstig vanuit verschillende districten. Daarnaast opzetten van een samenwerkingsverband met de dienst Jeugd, Onderwijs & Samenleving en het CWI om het nieuwe jongerenbeleid van de gemeente Rotterdam tot uitvoer te brengen.

Education

Aug 2000Jun 2004

HBO

INHOLLAND

Over Gerard

Gerard is energiek en weet wat aanpakken is. Hij weet daarbij goed de balans te houden tussen individueel en algemeen belang. Gerard is in staat om zaken helder te benoemen en gaat eventuele confrontaties niet uit de weg. Hij is een teamplayer en resultaatgericht. Gerard heeft een grote organisatiesensitiviteit en is dan ook in staat om op korte termijn richting te geven aan een project of team.Hij weet de uitgezette koers op een juiste manier over te brengen op de betrokkenen.

De belangrijkste kwaliteiten van Gerard zijn het creëren van draagvlak, het winnen van vertrouwen en het bepalen van de lange termijn visie, zonder daarbij het gewenste doel uit het ook te verliezen. Als manager weet Gerard de mensen te motiveren en te overtuigen van de doelen die zijn gesteld en heeft een hands-on mentaliteit.

Competenties

 • Initiatief
 • Durf
 • Ondernemerschap
 • Vasthoudendheid
 • Visie ontwikkelen
 • Probleemanalyse
 • Creativiteit
 • Conceptueel denken
 • Plannen
 • Voortgang bewaken
 • Organisatie bewustzijn
 • Luisteren
 • Communiceren
 • Klantgericht
 • Optreden
 • Empathisch vermogen
 • Stresstolerant
 • Flexibel
 • Overtuigingskracht
 • Leiding geven
 • Motiveren

Hobby's

 • Golf
 • Squash
 • Gamen
 • Achtbanen

Certifications

2007Present

Prince 2 Foundation

APM Group
2010Present

Introductie Lean Six Sigma

Eiffel intern
2010Present

WMO

Eiffel intern
2006Present

Basis- en vervolgtraining Communicatie

Stichting communicatie
2007Present

Training Presentatietechnieken

Stichting Communicatie
2007Present

Training Projectmanagement

Eiffel Intern
2008Present

Training Selling Consultant

Stichting Communicatie
2009Present

Training Verkopend Adviseren

InteractionGroep
2010Present

Opleiding LEAN SS 2009 1

Eiffel Intern
2011Present

Opleiding Zorgfinanciën - module Ziekenhuizen

Eiffel intern