Printing tool Download PDF

Work experience

Sep 1997Present

Професор разредне наставе

ОШ "Жарко Зрењанин"

Education

Oct 1995Oct 1998

професор

Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор

Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет Сомбор

одсек:разредна настава

дипломирала: 21.10.1998.г.

Стечена диплома о високом образовању и стручном називу професор разредне наставе.

Виша школа за образовање васпитача у Новом Саду

одсек: наставник разредне наставе;

дипломирала 15.11.1995.г.

Стечена диплома о вишем образовању и стручном називу наставник разредне наставе.

Гимназија општег смера„Светозар Марковић“ у Новом Саду

Стручни испит положила 10.12.1998.г. у Сомбору за наставника разредне наставе.

Skills

Компетенције за комуникацију и сарадњу
  Похађани акредитовани програми стручног усавршавања - „Одељењски старешина у савременој школи“, ОШ „Нада Матић“, Ужице,     25.05. - 27.05.2007.г., 26 сати - „Компентентан наставник између теорије и праксе“, Педагошки завод Војводине,     Нови Сад, 04.05. – 06.05.2007.г., 35 сати   Показатељи - неговање толерантних међусобних односа ученика - сараднички однос са родитељима ученика    
Компетенције за подршку развоју личности ученика
  Похађани акредитовани програми стручног усавршавања - Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог   приступа детету/ ученику - „Инклузивно образовање и индивидуални образовни   план“, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 18.12.2010.г., 9 сати   Други облици стручног усавршавања - „Здраво одрастање“ - „Учионица добре воље“   Показатељи - рад са даровитим ученицима кроз додатну наставу - рад са ученицима са тешкоћама у учењу кроз допунску наставу и индивидуално - пружање додатне подршке ученицима из осетљивих друштвених група да остваре   образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима, и буду   социјално прихваћени у колективу - изградња толерантних међусобних односа ученика у одељењу и спречавање   дискриминације  
Компетенције за поучавање и учење
  Похађани акредитовани програми стручног усавршавања - „Менса НТЦ систем учења - развој креативног и функционалног размишљања и   ефикасног учења“, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 27.12.2011.г. и   12.01.2012.г., 20 сати - „Уџбеник у настави почетног читања и писања“, ЈП Завод за уџбенике, Београд,     21.02.2010.г., 8 сати - „Читањем и писањем до критичког мишљења“, Савез учитеља Републике Србије,     Београд, 24.03. - 25.03.2007.г., 12 сати - „Специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима     основне школе“, Клуб младих математичара „Архимедес“, Београд, 12.01.2006.г.,     8 сати   Други облици стручног усавршавања - «Комплексан метод у настави почетног читања и писања», ДУНС, Нови Сад   Показатељи - резултати на такмичењима - часови активног учења - израда мултимедијалних наставних садржаја који подржавају различите стилове   учења - подстицање конвергентног и дивергентног мишљења    
Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
Похађани акредитовани програми стручног усавршавања - „Методе наставе и учења“, Агенција за образовање „Марина и Јован“ Нови Сад,      15.10.2011.г., 8 сати - „Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењивању методологије     рада у основној школи“, Савез учитеља Републике Србије, Београд,  22.01.2011.г.,   8 сати - „Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и     оцењивању у трећем и четвртом разреду основне школе“, Завод за вредновање     квалитета образовања и васпитања, Београд, 09.12.2006.г., 8 сати - „Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“,Република   Србија Министарство просвете и спорта, 04.12.2005.г., 8 сати   Други облици стручног усавршавања - „Израда школског програма и евалуација у образовању“, Република Србија   Министарство просвете и спорта, август 2003.г. - „Имплементација курикулума“, Република Србија Министарство просвете и спорта,     август 2003.г. - «Подршка у вођењу Дневника евиденције Образовно-васпитног рада и примени     описног оцењивања у првом разреду основне школе“, Република Србија     Министарство просвете и спорта, 21.12.2003  
Информациона писменост
Похађани акредитовани програми стручног усавршавања - „Информационо комуникациона технологија у настави“, Агенција за образовање „Марина и     Јован“ , Нови Сад, 14.11-25.12.2011.г., 24 сата - "Мултимедија као покретач активног учења"  - модул 2, Агенција за образовање „Марина и     Јован“ , Нови Сад, 05.09. - 9.10.2011.год., 10 сати - “ Е-комуникација и е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским     процесима”, Електронски факултет у Нишу, 21.03. - 25.05.2011.год., 20 сати - „Алати за е – учионицу“, Агенција за образовање „Марина и Јован“ Нови Сад,     25.10. - 05.12. 2010.год., 24 сата - „Мултимедија као покретач активног учења“, Агенција за образовање „Марина и Јован“ Нови Сад,     23.05.2010.г., 10 сати - „Електронско учење“, Електронски факултет у Нишу, 15.02. - 04.04.2010.год., 20 сати - „Од играчке до рачунара- од програма до реализације“, Центар за развој и примену науке,         технологије и информатике, Нови Сад, 06.06. - 7.06. 2009.г., 16 сати - Мултимедија у савременој настави - Модул 3: Израда мултимедијалних презентација за наставу,   Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад,     06.06. - 8.06.2008.г., 24 сата   Стечене способности и вештине -рад у Мајкрософтовим Офис-понудама (Office) -рад у различитим алатима за обраду слика, аудио и видео-записа - рад у различитим алатима за креирање мултимедијалних садржаја - коришћење различитих алата и сервиса за он-лајн сарадњу - рад у различитим програмима за израду и креирање наставних садржаја за електронско учење: -рад у веб 2.0 алатима    
Страни језик - енглески

Циљеви и професионално усмерење

1.Професионални развој

- формални и неформални облици стручног усавршавања

2. Унапређење педагошке праксе

- интердисциплинарна настава

- тимски рад

3. Теме и садржаји у наставном процесу

- подстицање конвергентног и дивергентног мишљења

- развој критичког мишљења

- медијска и дигитална писменост

Portfolio

Portfolio

Portfolio

Интересовања

- музика

- књиге

- медијска писменост

Certifications

"Ђачки оскар"

"Епицентар"
Jun 2011Present

"Креативна школа"

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Mar 2011Present

Математичко такмичење "Мислиша"

Математичко друштво "Архимедес", Београд