Download PDF

Silvana Mazilu

doktorand - språkvetare - kreativ och legitimerad språklärare - internationell erfarenhet - uppskattar utmaningar - social – utåtriktad – flexibel - globalt sinnad 

jag i ett nötskall

Jag tänker att jag utvecklas i min lärarroll varje tag, jag lär mig något nytt varje dag tillsammans med mina studerande. Viktigast är att arbeta ämnesövergripande, att ha ett sociokulturellt perspektiv på språk och använda mig av autentiskt material. Digitalt kompetens, kritiskt tänkande främjande och ett aktivt arbete med värdegrunden är något som aldrig saknas från min undervisning. Målet är att skapa en miljö som uppmuntrar livslång lärarande, att vilja lära sig ett nytt språk och samtidigt lära sig mer om sitt eget språk och kulturarv.

 Specialundervisning är också en viktig del av undervisningen och den är nyttig för alla studeranden och utvecklar undervisningens kvalitet i allmänhet, snarare än att endast sätta fokus på enskilda elever eller grupper. Alla kan lära sig när undervisningen är inriktad på deras styrkor och de ges tillräckliga möjligheter att lära sig. Därför bestämde jag mig att fortbilda mig och vidare utveckla mina kompetenser. Målet är att fördjupa mina kunskaper inom vuxenutbildning pedagogik. För nuvarande går jag en forskarutbildning med fokus på vuxna med ADHD och ett mastersprogram på distans. Syftet är att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare och en skickligare språklärare i tider av snabb internationell händelseutveckling.

 Utmaningar får mig att känna mig levande. Jag är en sådan person som försöker förstå världen utanför min lokala vardag och min normala sfär av intressen. Jag lever en mycket internationell och mångkulturell livsstil. Jag reser väldigt ofta och interagerar dagligen med människor från olika delar av världen. Min starkaste önskan är att få en tjänst som distanslärare där jag kan utveckla tillsammans med mina studerande kreativa lektioner som uppmuntrar till både social och akademisk tillväxt.

 Jag anser att jag skulle passa in eftersom min erfarenhet är bredd då jag har arbetat med olika studeranden och i olika lärmiljöer: privat, traditionell klassrumsundervisning, individuell undervisning samt distansundervisning. Har erfarenhet av olika distansutbildningsformer både som pedagog och student. En stor del av mitt senaste arbete i Sverige var just kring distansutbildning och handledning. Vi hade studeranden runtom i landet och vi arbetade via KV distansstudieportal InIT och telefon.  Har också haft kurser i OpenLearning.com; Fronter via Adobe Connect, Moodle, Delve, osv.

     Vad innebär att vara en god distanspedagog? Det spelar verkligen ingen roll var man befinner sig fysiskt. Det viktigaste är en genomtänkt konferenspedagogik för att främja dialogen och samhörigheten mellan kursdeltagarna. Kommunikation, interaktion, ett bra socialt klimat och känslan av social samhörighet och trygghet är betydelsefulla element i inlärningsmiljön. En god inlärningsmiljö är en viktig förutsättning för studenternas lärande och deras upplevelse av kursen och höjer motivationen att avsluta kursen och kanske t o m söka andra kurser. Lärarens uppgift är att underlätta inlärningen genom att göra grupprocessen synlig för de studerande och därigenom hjälpa dem att se vad som hindrar respektive för arbetet, och föra gruppen framåt så att de studerande lär sig att skapa en fungerande struktur för arbetet. Lärare hjälper också de studerande att styra studierna i riktning mot det uppsatta målet, men det är viktigt att studenterna själva aktivt bestämmer sina inlärningsmål, hur de ska gå tillväga för att uppnå dem samt hur de ska utvärdera vad de har lärt sig. Det handlar slutligen också om att utveckla en större medvetenhet för olika sorters frågeställningar och vilket syfte som ska uppnås: öppna frågor utan entydigt svar, utmanande frågor, hypotetiska frågor som kräver ett ställningstagande, frågor som uppmuntrar till informationssökande och kritiskt tänkande, frågor som ska leda till analys, till evaluering eller till generalisering. Att förbättra dialogen i de elektroniska konferenserna betyder inte i förstahand att öka kvantiteten, utan kvaliteten, eller kort sagt: det gäller konsten att ställa bra frågor och frågan vem som ska ställa dem.

 

 Generellt, tycker jag att det är viktigt att arbeta ämnesövergripande, att ha ett sociokulturellt perspektiv på språk och använda mig av autentiska material. Digital kompetens, kritiskt tänkande främjande och ett aktivt arbete med värdegrunden är något som aldrig saknas från min undervisning. Målet är att skapa en miljö som uppmuntrar livslång lärarande, att vilja lära sig ett nytt språk och samtidigt lära sig mer om sitt eget språk och kulturarv.  Specialpedagogik en del av min vardag eftersom alla är olika och specialpedagogiska perspektiv kan bara utveckla undervisningens kvalitet i allmänhet, snarare än att sätta fokus på enskilda elever eller grupper. Alla kan lära sig när undervisningen är inriktad på deras styrkor och de ges tillräckliga möjligheter att lära sig.

 Har jag väckt ditt intresse? Ta gärna kontakt med mig!

Hälsningar,

Silvana Mazilu

arbetslivserfarenhet 

Jan 2016Jun 2016

Kursledare svenska

Institut Nòrdic, Barcelona

 Svenska för vuxna B1, B2.2 och C1

Svenska som andra språk för utlänska vuxna studeraden

Feb 2015Dec 2015

Kursledare engelska och spanska

Medborgarskolan, Stockholm

Engelska för barn och Spanska för vuxna 

Kursledare: Engelska för barn 7-9år; 10-12år och avancerad engelska för barn mellan 11-12år
Spanska för nybörjare - vuxna

- Planera, förbereda lektioner till olika typer av grupper;
- Motivera och stimulera elevernas inlärningsförmåga, ofta uppmuntra lärande genom erfarenhet och involvering av eleverna i egna planeringen och genomförandet av deras lärande
- Ge de studerande en säker miljö som uppmuntrar och stödjer lärande,
- Utveckla och producera visuella hjälpmedel och undervisningsresurser;
-Använda mig av olika digitala resurser
- Att främja kollektivt lärande
- Uppmuntra barnens kreativa utveckling genom berättelser, sånger, lekar, och lek;
- Uppmuntra vuxna att vara mindre självmedvetna, särskilt om hur de talar och deras uttal; att bekanta sig med deras bakgrunder och intressen och att hålla dem motiverade och medvetna om sina framsteg
-Ta Kursen utanför klassrummet och engagera studeranden i samarbete på olika online plattformer, till ex. forumdiskussioner
- Fostra kritiskt och reflekterande tänkande
- Delta i fortbildning

Aug 2014Dec 2015

Vuxenutbildning språklärare

Kriminalvården, A. Norrtälje

Lärare i engelska och spanska på en av Kriminalvårdens anstalter. Kriminalvårdens klienter har möjlighetet av att studera på våra Lärcentrum. Kriminalvården erbjuder gymnasial vuxenutbildning med samma programinriktning som den ordinarie gymnasieskolan och en del erbjuder även högskolestudier.

Specialpedagogiskt stöd är viktigt eftersom många av de intagna behöver extrastöd för att nå sin fulla utbildningspotential. Jag arbetar med individer som har språksvårigheter och olika inlärningssvårigheter på grund av olika faktorer som dyslexi, autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD, sociala, emotionella och mentala hälsobehov, eller ofta en kombination av flera olika svårigheter.

Eftersom våra studeranden kommer från olika backgrund undervisar jag oftast från/ till olika språk - spanska, rumänska, engelska och svenska.
Planerar, förbereder och genomför endast individuella studieplaner eftersom vi arbetar enskild med varje studerande. På så sätt har alla studeranden friheten av att studera i sin egen takt
Att involvera alla studeranden i planeringen och genomförandet av deras lärande och målet är att få dem att förstå syftet med studierna
Skapa ett klimat som uppmuntrar och stödjer lärande
Fostra kritiskt och reflekterande tänkande
Synlig formativ bedömning, variation av uppgifter
Försöka använda sig av olika medior även om studeranden inte har möjlighetet av att ansluta sig till internet
Distansutbildning – Studier inom Kriminalvården sker både med handledd lokal undervisning och med distansstudier
Deltagande i personalmöten och fortbildning

Aug 2013Aug 2014

Högstadielärare i engelska och spanska

Pershagenskolan, Södertälje

Förbereda och leverera lektioner till ett antal klasser (åk 5-9) i olika åldrar;
Formativ och summativbedömning; feedback och hålla reda på elevernas framsteg och utveckling;
Forska nya ämnesområden, upprätthålla up-to-date ämneskunskaper samt utforma och skriva nya läroplanen material;
Att välja och använda en rad olika lärarresurser och utrustning, t.ex. podcasts, film i undervisning, IKT.
Mentorskap för åk7 – stödja elever på både grupp- och individuell nivå, ha en nära kontakt med elevernas föräldrar, och med andra yrkesgrupper, som andra mentorer, studievägledare, psykolog och kurator;
Delta i och organisera fritidsaktiviteter, till exempel utflykter, sociala aktiviteter och sportevenemang;
Genomgå regelbundna observationer och delta i fortbildning

20092013

Undervisning - läxhjälp

Studybuddy AB, Stockholm

Individuell baserad undervisning  anpassad till elevernas behov - läxhjälp och förberedelsen inför nationella prov.

20062013

Butiksbiträde

Pressbyrån, Stockholm

Deltidstjänst som butiksbiträde under studietiden på universitetet

Utbildning

2016pågående

Forskarutbildning

Universitat Autònoma de Barcelona

Forskarutbildning i specialpedagogik och psykolingvistik. Forskningen består av studien av vuxna studeranden med ADHD och fonologisk medvetenhet. 

2016pågående

Filosofie Master

Linköping universitet

Adult Learning and Global Change 

Programmet är utformat som ett samarbete mellan universitet på fyra olika kontinenter: Sverige; Kanada, Sydafrika och Australien. Den är avsedd för studenter som vill förstå vuxenutbildning inom omfattningen av globalisering. Programinnehållet gynnar personer som arbetar i formell, liksom informella, utbildningsmiljöer , till exempel näringslivet, aktivistorganisationer , statliga institutioner eller administration, icke-statliga organisationer, sjukvård och många andra miljöer där diskurser om globalisering påverkar människors liv.

Lärandemål:

* Studera och undervisa globalt

* Använda sig av IKT

* Förstå de olika kunskapsbaserade samhällen och deras konsekvenser för lärande

* Förstå diskurser kring globalisering

* Utveckla kulturell medvetenhet

* Utveckla ett jämställdhetsperspektiv för lärande och utforma metoder för att undervisa i en global värld

20062013

Lärarexamen 

Stockholm Universitet

Master - Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasieskolan engelska och spanska 270 HP

20102012

Filosofie masterexamen 

Stockholm Universitet

 Engelsk språkvetenskap 120 HP

20092010

Filosofie Kanditatexamen

Stockholm Universitet

Engelsk Språkvetenskap 180 HP

Certifikat

2013

Lärarlegitimation

Skolverket

Behörighet i följande ämnen:
Engelska (åk 3-9, Gy, Gy introduktionsprog., Grundvux och Komvux)

Moderna språk: Spanska (åk 1-3, Gy, Gy introduktionsprog., Grundvux och Komvux)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande GY spetsutbildning
Språk specialisering

språk

Svenska        Rumänska        Engelska        Katalanska        Spanska         Portugisiska 


övriga kurser

Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration. OECD Seminar, 2016

Quality, Innovation and Internationalisation within language teaching and learning: European Language Label - ERASMUS +, Stockholm, 2015

Why and how do we learn languages? EUNIC Stockholm 2015

Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna, 7,5 hp Stockholm Universitet, 2015

ROS ( Relation och samlevnadsprogrammet) - utbildning för personer som arbetar med sexualbrottsdömda, Kriminalvården, 2014

Inclusion of Disabled in Education, Employment and Health Services - Stockholm Universitet, Erasmus 2011

Referenser

Pernilla Tunlind - specialpedagog   073-9398251

Christina Nilsson - Ämnesansvarig Språk - Medborgarskolan Stockholmsregionen  010-157 63 61

Tommy Nyman - Kriminalvården Regionkontoret Stockholm -  Rektor 073-34 86 002

Kontakt