احسان افشار

  • مشهد
  • afshar.e1988@yahoo.com
احسان افشار

Work experience

Work experience

سورن استون

مشاور

Education

Education

مدیریت بازرگانی

پیام نورچناران