rahul kumar bairwa

  • Jaipur Rajasthan
rahul kumar bairwa

Work experience

Work experience

trainee engneer

PWD Sub DIVISION Sikrai

24 days

Education

Education
2008 - 2009

10th

RBSE AJMER

42.83%

2010 - 2011

12th

RBSE AJMER

67.23%

2011 - 2014

Polytechnic Diploma (CIVIL)

BTER JODHPUR

66.42%

Portfolio

Skills

Skills

Text Section

Computer Basic Knowledge