Download PDF

พรชนก ธนภัทรสัจจพร

 • 61/136 หมู่ 6 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 • 0819028119, 0830874773

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

Summary

-ต้องการนำความรู้และทักษะทางด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างรวดเร็ว  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานทางธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด การจัดซื้อ และติดต่อลูกค้า ในตำแหน่งที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและองค์กรพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยความแข็งแรง กระตือรือร้นจากการทำงาน

-สนับสนุนองค์กรและหน่วยงาน บทบาทหน้าที่กับทีมต่างๆ เช่น การวางแผน การประสานงานในองค์กรและปฏิบัติงานจริงให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดแผนเอาไว้

-สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ดี เป็นส่วนหนึ่งขอองค์กร  ซึ่งจะช่วยให้ตัวของฉันประสบความสำเร็จ เช่นการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมสัมมนา การศึกษาต่อ การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Work experience

Jul 2015Sep 2015

เด็กฝึกงานฝ่ายต่างประเทศ

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 • อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับและนำอาคันตุกะจากต่างประเทศเยี่ยมชมสถาบัน
 • ร่วมจัดกิจกรรมนานาชาติให้แก่คณาจารย์และนักศึกษานานาชาติ
 • จัดทำร่างและการโต้ตอบจดหมายโต้ตอบและอีเมล์ภาษาอังกฤษ
 • จัดทำเอกสารการประชุม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
Oct 2010Feb 2011

เด็กฝึกงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า 

พีพี ไอซ์แสนด์วิลเลจ บรีซรีสอร์ท แอนด์สปา, อ่าวปอ มารีน่า จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต
 • อำนวยความสะดวกให้การต้อนรับแก่แขกผู้มาพัก และแขกพิเศษของทางโรงแรม
 • อธิบายแผนที่ ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเงินบนเกาะส่วนตัวของทางโรงแรม
 • ให้บริการแขกผู้มาพักในช่วงกะเวลากลางคืน และช่วงตรวจสอบมาตราฐานคุณภาพของโรงแรม
 • ขายอัพเกรดห้องพัก
 • ส่งอีเมล์ Confirm Reservation กับ Hotel Agency
 • กรอกบันทึกและส่ง Immigrationให้กงศุลกากร
 • ร่วมมือในกิจกรรม และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆภายในโรงแรม
 • อื่นๆ

Education

Mar 2012Dec 2015

ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี (ศศ.บ)

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี (ภาคภาษาไทย)

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

เกรดเฉลี่ยสะสม 3.14/4.00   เกรดเฉลี่ยนสาขาวิชาสะสม 3.44/4.00

1 ใน 2 เกมส์เป่า ยิง ฉุบ บนเวทีการจัดอบรมสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ 

กิจกรรม T-25 Anti-Drugs

นักกีฬากีฬาสี

เข้าร่วมกิจกรรมงานราตรีสีม่วงของคณะศิลปศาสตร์

May 2004Mar 2007

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยรวม 2.93/4.00

รางวัลรองชนะเลิศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการจัดบอร์ด (รายงานผลข่าวฟุตบอล)

รางวัลรองชนะเลิศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการจัดนิทรรศการ

รางวัลรองชนะเลิศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง


Skills

ภาษาอังกฤษ

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งพูดปากเปล่า ได้ในระดับดิเลิศและดีเยี่ยม

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษ( อังกฤษ-อังกฤษ) 

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ได้ในระดับดี เช่น พื้นฐานการคิดคำนวณคณิตสาตร์ การบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ในระดับปานกลาง

ภาษาไทย 

-สามารถใช้ภาษาไทย (ไทย-ไทย)

-ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สุภาพไม่พูดจาหยาบคาย

ภาษาอาเซียน

-สามารถพูดและทักทาย สนทนาเบื้องต้นในภาษาตากาล๊อคในระดับเล็กน้อย (ภาษาฟิลิปปินส์)

ทักษะสำนักงานและการสื่อสาร

-การจัดการประชุมและกิจกรรมภายในองค์กร

-Microsoft words, Publisher โทรสาร และโทรศัพท์

- อินเตอร์เน็ต, เว็ปไซต์ออนไลน์, นิตยสารออนไลน์, จดหมายอีเล็กทรอนิคส์

ทักษะยวนยานพาหนะ

-สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ส่วนบุคคล และการขับรถทางไกลอย่างคล่องแคล้ว ปลอดภัยและสะดวกสบาย

Portfolio

เกิด 25 เดือน กันยายน พุทธศักราชปี 2532

น้ำหนัก 48 กก. ส่วนสูง 156 เซนติเมตร

สถานะ: โสด

ความสนใจ : กีฬากลางแจ้งทุกประเภท ในร่มบางประเภท, อ่านหนังสือ , ดูโทรทัศน์, ฟังเพลง, กิจกรรม, เดินทาง และครอบครัว, ข่าว นิตยสารสังคมแวดวงธุรกิจ

References

- ศาตราจารย์ ดร.บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ

ผู้อำนวยการคณะศิลปศาตร์

มือถือ: 081-6235789

-Dr.Cell Dillon

อาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

Facebook: Cell supertramp