Printing tool Download PDF

Education

Aug 2011Feb 2016

Đại học Bách Khoa


Skills

Microsoft Office

Sử dụng tốt các phần mềm: Word, PowerPoint, Visio.

HMI PLC Mitsubishi 

HMI lập trình giao diện người dùng trên PLC Mitsubishi.

PLC Mitsubishi

Sử dụng tốt bộ PLC Mitsubishi FX

Phần mềm lập trình GX-Developer

SCADA

Phần mềm Citect

Kết hợp KEPware, TwidoSuite

Matlab

Sử dụng tốt các Matlab tools.

English - Reading

Đọc tốt Tài liệu tiếng anh

Text Section