Printing tool Download PDF

Pham Hoang Kim Quy

3DCG

Trình độ học vấn

Sep 2013Jun 2015

Thiết kế game 3D

VTC Academy

Thiết kế & model character 3D , render, animation ....

Sep 2010Sep 2012

Thiết kế đồ họa

Viet Khoa Vocational school

Graphics designer 
Poster, catologs , calendar , Name card....

Công việc

Nov 2013May 2014

Nhân viên

Sifs Studio

Model  , render, animation 3D

Nov 2011Jun 2013

Nhân viên

Dove Animation Studio

Draw and fill the charaters 2D

Portfolio

Modeling , rigging,  rendering...

Kĩ năng

Teamwork

Hòa đồng, có trách nhiệm , ham học hỏi.

Photoshop

Draw & fix

Maya

Render, animtion

3Ds max

Model, render, animation

Text section

    Ngoài những công việc chính ra, tôi có thể support được những lĩnh vực khác về 3D cũng như 2D.                                                                                                           Tôi rất mong được cơ hội đóng góp sức mình cho công ty.