Work History

Work History

Education

Education
Aug 2009 - Present

Strategic Communications

Oklahoma State University

Portfolio SC3353