Marco Pereira

Marco Pereira

Work experience

Work experience

Multimedia Technician

Freelancer
Jan 1998 - Present

Multimedia Technician

CMS

Education

Education

Portfolio