Printing tool Download PDF

Work experience

Sep 2005Present

наставница биологије

Шеста београдска гимназија
2011Present

Помоћник директора

Шеста београдска гимназија

Организација наставе, руковођење Педагошким колегијумом школе, израда распореда активности по Годишњем плану рада школе, израда распореда испита, организација школских манифестација, планирање рада ментора и укључивања приправника и нових колега у активности школе, израда плана реализације екскурзија, израда Годишњег програма стручног усавршавања наставника, организација дежурстава у школи, припрема седница Наставничког и Одељењских већа, сарадња са релевантним институцијама и локалном самоуправом.

Sep 2003Aug 2005

наставница биологије

ОШ "Веселин Маслеша"

Редовни облици наставе, одељенско старешинство, менторство ученицима на такмичењима, еколошка секција, учешће у раду Педагошког колегијума школе

Education

2000

дипломираи биолог

Биолошки факултет Универзитета у Београду

Креативна школа