Download PDF

Work experience

Oct 2012Present

Założyciel i główny manager

Międzynarodowe Centrum Przedsiębiorczości

1.Konsultacje na temat przedsiębiorczości,

2.HRM, Mentoring, Rekrutacja,

3.Badania nad: stażami studenckimi, przedsiębiorczością, rynkiem pracy,

4.Trener,

5.Wydawca, edytor, recenzent publikacji naukowych.

Branża: działalność naukowa i techniczna.

Feb 2011Present

Visiting profesor

Corvinus University of Budapest, International Study Program

Wykładowca makroekonomii (np. długookresowy wzrost gospodarczy, polityka monetarna, system bankowy, zatrudnienie, inflacja, handel międzynarodowy, przewaga komparatywna i protekcjonizm, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się i transformujących)

Nov 2007Aug 2012

Docent

Budapest College of Communication, Business and Art

Wykładowca przedmiotów:

1.Przedsiębiorczość- wprowadzenie nowego przedmiotu (m.in. rozpoznawanie możliwości, analizy elastyczności, tworzenie pomysłów biznesowych, biznes plan, analizy przemysłowe i konkurencyjne, model efektywnego biznesu, budowanie zespołu, finanse, marketing, własność intelektualna, szanse wzrostu)

2.Ekonomia międzynarodowa i Zarządzanie (m.in. wzory handlu, ekonomia skali)

3.Gospodarka Unii Europejskiej (m.in. efekty wzrostu, integracja monetarna, europejski system monetarny)

Lider projektów: (m.in. IHEPI2010, IHEPI2009)

Koordynator międzynarodowych projektów (m.in. Intensywne letnie kursy Erasmus, Centrum Doskonalenia Praxis, Leonardo da Vinci- transfer innowacji)

Inicjator programów wymiany międzynarodowej (m.in. z Uniwersytetem w Luksemburgu, Uniwersytetem Linneus)

Nov 1997Sep 2007

Wykładowca

Politechnika Opolska

Przedmioty wykładane:

1.Ekonomia

-Mikroekonomia  (m.in. teoria przedsiębiorstw, analiza zachowań konsumenta, struktury rynkowe i zasoby alokacji)

-Makroekonomia (m.in. kalkulacja zasobów gospodarstw domowych, polityka monetarna, system bankowy, zatrudnienie, teoria wzrostu gospodarczego, zagregowany popyt i podaż, inflacja, system podatkowy)

2.Biznes plan,

3.Zintergrowany system zarządzania (po ukończeniu Akademii SAP R/3- finanse i kontroling w centrum szkoleniowym SAP).

Sep 2006Jun 2007

Visiting profesor

Izmir University of Economics (IUE)

Wykładowca ekonomii

Education

Studia magisterskie

Politechnika Opolska

Praca dyplomowa poświęcona badaniom w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym, skoncentrowana na redukcji kosztów innowacji.

Dwa ostatnie lata studiów- Indywidualna Organizacja Studiów równocześnie na dwóch wydziałach: 

-Wydział Zarządzania

-Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Studia doktoranckie

Politechnika Warszawska

Praca doktorancka poświęcona związkom pomiędzy szkolnictwem wyższym a zmieniającą się podażą na rynku pracy w wymiarze gospodarki opartej na wiedzy.

Portfolio

Portfolio

Biografia

Doświadczenie zawodowe nabyłam dzięki pracy na uniwersytetach w Polsce, na Węgrzech, w Szwecji, Słowenii oraz Turcji; współpracy ze MŚP oraz międzynarodowymi korporacjami; kierując międzynarodowymi zespołami.

Studia doktoranckie ukończyłam na Politechnice Warszawskiej.

Obecnie pracuję jako visiting profesor na Corvinus University w Budapeszcie, oraz McDaniel College (US) Budapest. Ponadto jestem zaangażowana w projekty Centrum Doskonałości Praxis oraz Wings - przedsiębiorczość kobiet i networking. W 2010 roku założyłam Międzynarodowe Centrum Przedsiębiorczości, którego jestem głównym managerem.

Praca edytorska

1: Project Work and Internship - Theory and Practice, (2013), eds. Agnieszka Klucznik-Toro, Nuno

Escudeiro, Adam Pawełczyk, Milva Carbonaro, Sorin Nanu, Anthony Ward, Tatjana Welzer

2: From Higher Education to Innovation, (2010), eds. Agnieszka Klucznik-Toro, Krisztina Bodis, Istvan Kiss Pal

3: Higher Education, Partnership, Innovation, (2009), eds. Agnieszka Klucznik-Toro, Andrea Csepe, Dorota

Kwiatkowska-Ciotucha

Ostatnie publikacje naukowe

Publikacje naukowe z zakresu: 1) Przedsiębiorczość 2) Staże 3) Umiejętności miękkie 4) Szkolnictwo wyższe 5) HE- kooperacja przedsiębiorstw 6) Innowacje

1: Assessing the importance of internships and soft skills on employability of university students [in:]Project Work and Internship - Theory and Practice - ongoing (2013),

2: Entrepreneurial education in the international literature on the subject, E-mentor, nr 5 (47) / 2012 - in

Polish,

3: How to improve the efficiency of entrepreneurial education [in:] From Higher Education to

Innovation, (2010)

eds. Agnieszka Klucznik-Toro, Krisztina Bodis, Istvan Kiss Pal,

4: Report on the research on higher education, partnership and innovation [in:] Higher Education,

Partnership, Innovation, (2009)

eds. Agnieszka Klucznik-Toro, Andrea Csepe, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,

5: Labour market forecasting - towards increasing the employability of graduates [in:] International

Technology, Education and Development Conference. INTED2008 Proceedings,

eds.: L. G. Chova, D. M. Belenguer, I. C. Torres,

6: The employability of doctoral graduates - some conclusions and reflections after Bologna Process

meeting in Nice. [in:] International Technology, Education and Development Conference. INTED2008

Proceedings,

eds.: L. G. Chova, D. M. Belenguer, I. C. Torres,

7: Programs of supporting the employability of university graduates with a case study, [in:] Analles,

(2008),

8: Co-operation between Higher Education Institutions and Industry - the Case Study from Wroclaw in

the Lower Silesia Region, [in:] European Higher Education in a Changing World, (2007),

9: Monograph: Education and employment of engineers in the economy transforming into knowledgebased

economy - in Polish (2007),

10: From higher education to faster development [in:] International Technology, Education and

Development Conference, (2007),

11: The quality of human capital and its significance in the competitiveness of the region [in:] The

Dynamics of Science and Technology Policies, (2007),

12: Human resources management in the knowledge-based economy, (2006),

13: Constructing of educational programmes and its qualitative and quantitative aspect with the support

of Correa-Tinbergen model, (2005),

14: Graduates employability as one of the aims of higher education [in:] Contemporary challenges of

management and marketing, (2004),

15: Some aspects of the employability of engineers [in:] Computer Integrated Management, (2004),

16: Programming of education at university level with a view to economic tendencies, [in:] Computer

Integrated Management, (2003),

17: An influence of employees on the capital privatization [in:] Computer Integrated Management,(2003).

Ważniejsze granty, stypendia i dotacje

1.Polska, Wrocław: Dotacja inwestycyjna Europejskiego Funduszu Społecznego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet 6, dział. 6.2, instytucja pośrednicząca - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie, konkurs Kapitalny Biznes (2010)

2.Słowacja, Brno: Grant Funduszu Wyszehradzkiego (2009)

3.Hiszpania, Walencja: Grant International Association of Technology, Education and Development (2008)

4.Niemcy, Stuttgart: Grant Steinbeis Europa Centrum (2007)

5.Węgry – Austria: Stypendium Danube Rectors’ Conference (2006)

6.Niemcy, Stuttgart: Grant German Ministerium Für Wissenshaft, Forschung Und Kunst, Steinbeis Europa Centrum

Orientacja globalna

1.Zdobyta poprzez doświadczenie w nauczaniu zagadnień międzynarodowych np. zarządzanie międzynarodowe, gospodarki międzynarodowe,

2.Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych projektach,

3.Visiting profesor na międzynarodowych/ zagranicznych uniwersytetach np. Budapest Corvinus University, International Study Programs (2011- obecnie); Saint Istvan University, Hungary (2007), Izmir University of Econimics (2006-2007),

4.Wykładowca- gość w międzynarodowych/zagranicznych instytucjach np. Environmental Protection College, Slovenia (VI.2012, XI.2012); Linneus University, Sweden (2009); Wrocław University of Econmics, Poland (2009); Ege University, Turkey (2007),

5.Badania nad zagadnieniami globalnymi

6.Udział w Centrum Doskonalenia- Praxis- jako lider pakietu roboczego i stowarzyszony partner,

7.Prowadzenie konferencji międzynarodowej nt. Szkolnictwa Wyższego, Partnerstwa i Innowacji- inicjator i koordynator projektu sfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych

Badania nad:

1.Przedsiębiorczością np. przegląd literatury, przedsiębiorczość kobiet,

2.Ludzki aspekt innowacji: związek pomiędzy szkolnictwem wyższym, rynkiem pracy i innowacjami,

3.Związek pomiędzy rynkiem pracy i szkolnictwem wyższym wśród inżynierów np. przewidywania rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników,

4.Staże np. regulacje prawne, formy organizacyjne, umiędzynarodowienie etc.

Osiągnięcia:

1.Praca doktorancka,

2.Wiele publikacji naukowych,

3.Praca edytorska nad książkami naukowymi,

4.Wiele prezentacji wygłaszanych dla publiczności,

5.Partnerstwo w międzynarodowym projekcie dotyczącym staży oraz pracy- projekt Praxis- zawiera publikacje oraz badania naukowe.

Efektywne i Kreatywne Nauczanie

Doświadczenie w nauczaniu akademickim w małych (4-5 uczestników) oraz dużych (do 120 uczestników) grupach.

Efektywność mojego akademickiego nauczania opiera się na stosowaniu metod:

1.Studenci są zobowiązani do czytania  części textbooków z wyprzedzeniem,

2.Wykład zawiera prezentację najlepszych praktyk oraz część informacji  z podręczników,

3.Na koniec zajęć studenci rozwiązują krótki test z zajęć oraz wiedzy z podręczników,

4.Małe grupy (głownie seminaryjne) zwierają pracę w grupach, ćwiczenia, pewne współzawodnictwo pomiędzy grupami np. mające na celu wykorzystanie nowo-nabytej wiedzy, dogłębne zrozumienie a także rozwinięcie krytycznego podejścia,

5.Przegląd nowych materiałów (np. zadań, dodatkowych tekstów),

Dyskusje itp. poprzez  centra nauki online (Moodle i podręczniki)