Khuram Shehzad

  • CHAKWAL PH: 0092 347 7526313
  • Email: shazii.khan756@gmail.com

V.P.O : BIKHARI KALAN

Work experience

Work experience
2010 - 2015

Education

Education

Govt.high school balkassar

Matric

Skills

Skills

Electraction , Plumber Etc.