My CV has moved to http://www.ketchem.net/RandalRKetchemCV/.