Jalesa Mc Cabe

Jalesa Mc Cabe

Work History

Work History

Education

Education

Skills

Skills

Hairdresser

I Braid hair

Singer