Prashant Jain

Prashant Jain

Work History

Work History
Mar 2012 - Present

Team Lead

Everonn Education Ltd

Education

Education
May 2010 - Mar 2012

PGDM

MDI Gurgaon