Download PDF

ทนุ วงศ์กาฬสินธุ์

 • กรุงเทพมหานคร  251 ซ.ประชาสงเคราะห์ 24
 • 087-806 4231

Programmer

Summary

ข้อมูลส่วนตัว
สัญชาติ : ไทย
ส่วนสูง : 171.0 ซม.
น้ำหนัก : 50.0 กก.
วันเดือนปีเกิด : 22 ม.ิย. 2534
เป้าหมายในการทำงาน

 • พัฒนาความรู้ความสามารถในสายอาชีพของตนเอง
 • เงินเดือน

สายอาชีพที่ต้องการ
ประเภทของงานที่ต้องการ 

 • งานประจำ

สายงานที่ต้องการ

 • Mobile Develop (ไม่มีประสบการณ์)
 • Programmer (VB,C#)
 • SQL Programmer (ไม่มีประสบการณ์)

ธุรกิจที่ต้องการ

 • ทุกประเภทธุรกิจ

เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000
สถานที่ทำงานที่ต้องการ

 • กรุงเทพมหานคร, สาทร
 • กรุงเทพมหานคร, ห้วยขวาง
 • กรุงเทพมหานคร, รัชดา

Work experience

Nov 2013Mar 2015

IT Developer

KWE - Kintetsu World Express

พัฒนาระบบงานภายในองคก์ร(เขียนและพัฒนาระบบงานตามแต่ที่แผนกอื่นๆต้องการด้วย Win application) วิเคราะห์และสร้างรายงานเพื่อใช้นำเสนอลูกค้า(เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server หรือ Oracle ออกรายงานเป็นรููปแบบ Excel หรือ Crystal Report) ดูแลเรื่องข้อมูลใบขนสินค้า และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง

ความสำเร็จในการทำงาน:

 • โปรแกรมเกี่ยวกับสายการบิน,
 • โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการใบขนสินค้า
 • โปรแกรมการออกรายงานในรูปแบบต่างๆ

Education

20092013

คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Skills

VB
C#
MS-SQL Server
Oracle 8i
HTML