Printing tool Download PDF

Ivana Obradović

MD

RADNO ISKUSTVO

20142016

Izabrani doktor za odrasle

JZU DZ Herceg Novi

Trenutno u radnom odnosu u JZU DZ Herceg Novi

20132014

Doktor medicine

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" Igalo

OBRAZOVANJE

20122013

Doktor medicine

VMA Beograd

Pripravnički staž za doktore medicine

20122005

Doktor medicine

Medicinski fakultetet Univerziteta u Beogradu

Prosečna ocena tokom studija 8,56.

Tokom šk.g. 2007/2008 imala status mirovanja zbog održavanja trudnoće.

Veštine

10
Engleski jezik

Napredni nivo 

6
Ruski jezik

Srednji nivo

4
Španski jezik

Početni nivo

2
Italijanski jezik

Početni nivo

RADOVI

"Glomus tumori temporalne kosti" - autor

"Cerebrovaskularne bolesti sa forenzičkog aspekta" - koautor

"Uticaj kardiovaskularnih faktora rizika na debljinu intimomedijalnog kompleksa i kvalitet karotidnog plaka" - koautor

KVALIFIKACIJE

Nostrifikat diplome u Republici Crnoj Gori

Položen stručni ispit za doktore medicine u Republici Crnoj Gori

Licenca za rad u Republici Crnoj Gori

OSTALO

Član Međunarodnog udruženja za poremećaje pokreta od 2014. godine