Download PDF

Work experience

Jan 2012Present

Orthopedagoog

Helios - praktijk voor orthopedagogiek en remedial teaching

Verrichten van psychologisch - didactisch onderzoek naar leer en/of gedragsproblematiek (o.a. dyslexie onderzoeken) volgens Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Mijn werkzaamheden bestaan uit het voeren van anamnese- en adviesgesprekken en afname van diagnostische testen (o.a. gedragsvragenlijsten, WISC-III, geheugentesten en lees- en spellingtesten). Daarnaast geef ik dyslexie begeleidingen en neem ik deel aan intervisie-overleggen.

Apr 2013Present

Orthopedagoog

Zorggroep Hof van Twente

Zorggroep Hof van Twente biedt begeleid wonen en dagbesteding aan cliënten (18+) met een licht verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. Mijn verantwoordelijkheid als orthopedagoog is dat de zorg aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, wat kan de cliënt zelfstandig en waar heeft de cliënt ondersteuning bij nodig. Dit wordt vastgelegd in het zorgplan. De begeleiders ondersteunen de cliënt in hun omgeving om de doelstellingen te behalen. Mijn werkzaamheden bestaan uit: - betrokken bij de aanmeldingsprocedure, o.a. het voeren van intakegesprekken; - het opstellen van zorg- en signaleringsplannen; - wekelijkse casuïstiekoverleggen met ambulant begeleiders en pedagogisch medewerkers; - het organiseren en uitvoeren van intervisie en themabijeenkomsten; - het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek onder verantwoordelijkheid van GZ-psycholoog (o.a. WAIS-IV, persoonlijkheidsvragenlijsten en gedragsvragenlijsten).

Oct 2011Apr 2013

Pedagogisch medewerker

LSG-Rentray

Werkzaam op een crisis / observatie-diagnostiek groep voor jongeren (10-18 jr.). Samen met het team, bestaande uit een gedragswetenschapper, teamleider en pedagogisch medewerkers, medeverantwoordelijk voor het behandeltraject van de jongeren en het creëren van een veilig zorg- en leefklimaat. Dit houdt in het plannen/organiseren van de dagstructuur, organiseren van activiteiten en uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Als mentor draag ik zorg voor het schrijven van rapportages, observatieverslagen, het onderhouden van het netwerkcontact en het bijwonen van MDO's en intake- en adviesgesprekken. In samenwerking met Traverse Overijssel wordt nader bepaald welke vervolghulp wordt aanbevolen.

Nov 2010May 2011

Orthopedagoog i.o.

Dimence

Werkzaam op de diagnostiek en behandelafdeling Kinder en Jeugd (6-18 jr.) als gedragswetenschapper in opleiding. Ervaring opgedaan in het verrichten van psycho-diagnostisch onderzoek, het bijwonen en uitvoeren van intake- anamnese en adviesgesprekken, het uitvoeren van (school)observaties, het afnemen en interpreteren van diagnostische tests (o.a. WISC-III en gedragsvragenlijsten CBCL, TRF, SEV, SCQ, VISK), het bijwonen van vergaderingen/intervisies en het bijwonen van behandelingen.

Education

Oct 2012Jun 2013

HBO Postmaster

Hogeschool van Utrecht

Handelingsgericht werken en de oplossingsgericht benadering bij leerproblemen en dyslexie. In deze cursus ligt het accent op de samenwerking en afstemming tussen leerling, ouders, leraar en begeleider (of diagnosticus) als er zich leerproblemen of stagnaties in het leren voordoen, of als er sprake is van dyslexie bij leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs of studenten in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

Sep 2010Aug 2011

Master Pedagogische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Master Pedagogische Wetenschappen richting jeugdzorg en leerproblemen. De diagnostische aantekening NVO behaald.