Download PDF

Pracovné skúsenosti

02/2016doposiaľ

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • tvorba systému riadenia a implementácie medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov Európskej únie (Nástroj na prepájanie Európy, ďalej len "CEF") s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých príjemcov finančnej pomoci
 • úspešná príprava a predkladanie žiadostí na Európsku komisiu za spolupráce so sekčnými útvarmi a príjemcami finančnej pomoci
 • koordinácia prípravy a implementácie projektov financovaných z CEF, ich monitorovanie a  hodnotenie
 • finančné plánovanie a vedenie databázy zdrojov financovania projektov CEF
 • poskytovanie odborných stanovísk a tvorba dokumentov k aktuálnym otázkam prípravy, implementácie a monitorovania CEF a operačného programu v rámci EÚ a SR
 • spolupráca pri zazmluvňovaní projektov, tvorba implementačných zmlúv a zmlúv o poskytnutí grantu, komunikácia so zástupcami Európskej komisie, EIB a dojednávanie zmluvných podmienok v rámci zmlúv o poskytnutí grantu
 • koordinácia a overovanie dodržiavania pravidiel verejného obstarávania (ďalej len "VO") vyplývajúcich zo zmluvy a predpisov EÚ a zákona o VO, metodické usmerňovanie príjemcov finančnej pomoci v procese VO, vykonávanie kontroly dokumentácie VO, účasť na zasadnutiach komisie pre výber dodávateľa
 • príprava úspešnej žiadosti o grant s názvom "Technické asistenčné služby pre rozvoj a realizáciu projektov CEF", jeho spravovanie, vypracovanie akčného komunikačného plánu a plnenie aktivít z neho plynúcich - príprava súťažných podkladov pre verejné obstarávanie, návrhov zmlúv a dodatkov k zmluvám, organizovanie každoročných informačných dní  pre príjemcov finančnej pomoci, zástupcov EK a širokú verejnosť

06/201212/2015

Blue Drops, s.r.o.
 • tvorba textov, webových obsahov a článkov
 • príprava podkladov a iných potrebných informácií
 • spolupráca s grafikom, dizajnérom a klientmi
 • spolupráca a konzultácie so zadávateľom
 • sledovanie aktuálnych trendov a konkurencie
01/201206/2012

Stáž v Advokátska kancelária Vladimíra Kotusa, Košice
 • tvorba a kontrola právnych analýz a dokumentov
 • pripomienkovanie a príprava zmlúv
 • príprava a zasielanie predžalobných výziev, príprava žalobných návrhov vrátane platobných rozkazov
 • vybavovanie jednoduchých žiadostí klientov
 • vyhľadávanie podkladov pre poskytovanie právneho poradenstva
 • komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi
 • administratívna podpora, archivácia a doručovanie dokumentov

Vzdelanie

09/200905/2014

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12/201312/2014

Právna angličtina

Academy Language Institute - Jazyková škola, Košice

príprava na medzinárodný certifikát ILEC 

Zručnosti

Počítačové znalosti

MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Email, Internet

Anglický jazyk

C2 – Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni

Španielsky jazyk

B2 – Úroveň stredne pokročilá

Nemecký jazyk

A2 – Úroveň základná

Osobné vlastnosti

spoľahlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, ale aj samostatne, komunikatívnosť, kreativita, zodpovednosť za vlastné rozhodnutia, lojálnosť, flexibilita, schopnosť a ochota učiť sa, schopnosť pracovať pod stresom alebo v časovej tiesni

Záujmy

literatúra, šport, cestovanie, dejiny, architektúra, hudba