Download PDF

Work experience

Education

Sep 2012Sep 2015

Cao đẳng công nghệ thông tin

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Học chuyên ngành công nghệ phần mềm

Skills

HTML, CSS, Jquery, Javascript, Java

Căn bản