Hồ Thành Đồng

Hồ Thành Đồng

Work History

Work History

Education

Education
Sep 2012 - Sep 2015

Cao đẳng công nghệ thông tin

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Học chuyên ngành công nghệ phần mềm

Skills

Skills

HTML, CSS, Jquery, Javascript, Java

Căn bản