Hưng Nguyễn

Ngân hàng tmcp quân đội

Work experience
Jun 2014 - Feb 2015

Ngân hàng TMCP Quân Đội

+ Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng

+fdsfdsfdsfdf

Education

Education
Sep 2009 - Aug 2013

Quản trị kinh doanh

Đại học Kinh tế TP HCM