Boris Gulyaev

Boris Gulyaev

Work History

Work History
Feb 2006 - Feb 2008

Technical writer, Analyst

Yuzhnoye SDO

Education

Education
Sep 2002 - Feb 2008

Specialist

Dnepropetrovsk National University