Download PDF

Владан Јовановић

Шеф одељења за друштвене делатности и општу управу

Генерално

Рођен сам 09, фебруара 1967. године у Куршумлији. 

Након завршене основне школе ОШ "Дринка Павловић" у Куршумији коју сам завршио са одлични успехом и свим петицама из свих предмета (носилац Вукове дипломе), уписао сам средњу школу ЦСУО "Радош Јовановић - Сеља" такође у Куршумлији. Прве две године средње школе са одличним успехом сам завршио у језичком смеру где сам учио Енглески, Руски, Француски и Латински језик. Трећу и четврту годину средњег усмереног образовања завршио сам такође са одличним успехом у економском смеру где сам стекао звање - економски техничар, и стекао посебна знања из области биротехнике и дактилографије (највиши ниво са преко 240 откуцаја у минути).

Након завршене средње школе успешно сам испунио војну обавезу у Сомбору и Скопском Петровцу у ратном ваздухопловству и противваздушној одбрани у ВЕС-у 11808 - радио телепринтериста, и ту сам похађао и успешно обавио тромесечну обуку из радио телеграфије, где сам у потпуности савладао Морзеову азбуку и стекао друга знања из ове области. Био сам успешан и на различитим такмичењима као телепринтериста. Војни рок сам завршио у чину разводника.

Правни факултет Универзитета у Нишу сам уписао школске 1985/86 године и редовно сам завршио први степен академских студија где сам 1989 године добио диплому са звањем Правник, да бих се одмах након тога запослио у ДП за водоснабдевање подручја Топлице и Ниша "Селова" Куршумлија на пословима експропријације. 

Други степен правног факултета сам завршио на Универзитету Унион, где сам стекао звање Дипломираног правника у складу са Болоњском декларацијом (240 ЕСПБ).

Добровољни сам давалац крви са више од 30 добровољних давања.

Говорим Енглески и Руски језик (споразумевање и коресподенција), Француски (основно) и баратам основама Латинског језика. 

Ожењен сам и отац два сина.

Тренутно живим у Куршумлији у ул. Вука Караџића бр. 29.

Запослен сам у општинској управи општине Куршумлија.

Радна биографија

Oct 2017Present

Шеф одељења за друштвене делатности и општу управу

Општинска управа Куршумлија

Организација и обезбеђење законитости и ефикасног обављања послова из свог делокруга, организација рада организационе јединице, старање о пунојупошљености радника. Одговарност за благовремено, законито и правилнообављање послова из делокруга организационе јединице којом руководи,пружање стручне помоћи у обављању сложенијих послова у оквируорганизационе јединице, подношењепредлоге Начелнику Општинске управе за утврђивање звања радника, оцену радника и циљу напредовања или одузимања звања, подношење предлога за покретање дисциплинског поступка против радника своје организационе јединице, уз сагласност Начелника прерасподела послова и радних задатака на извршиоце у оквиру Организационе јединице. Одговорност за спровођење и реализацију закључака Општинског већа, Скупштине општине и других тела и обављање других послова из надлежности Одељења које му стави у надлежност Начелник Општинске управе.

May 2015Oct 2017

в.д. Начелника општинске управе

Општинска управа Куршумлија

Представљање Општинске управе, руковођење радом Општинске управе, организација и обезбеђење законитог и ефикасног обављања послова и радних задатака из делокруга рада Општинске управе.
Одлучивање о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи у складу са Законом, Одлуком о Општинској управи и другим прописима донетим на основу Закона

Jul 2015Sep 2015

Шеф одељења за друштвене делатности и општу управу

Општинска управа Куршумлија

Организација и обезбеђење законитости и ефикасног обављања послова из свог делокруга, организација рада организационе јединице, старање о пуној
упошљености радника. Одговарност за благовремено, законито и правилно
обављање послова из делокруга организационе јединице којом руководи,
пружање стручне помоћи у обављању сложенијих послова у оквиру
организационе јединице, подношењепредлоге Начелнику Општинске управе за утврђивање звања радника, оцену радника и циљу напредовања или одузимања звања, подношење предлога за покретање дисциплинског поступка против радника своје организационе јединице, уз сагласност Начелника прерасподела послова и радних задатака на извршиоце у оквиру Организационе јединице. Одговорност за спровођење и реализацију закључака Општинског већа, Скупштине општине и других тела и обављање других послова из надлежности Одељења које му стави у надлежност Начелник Општинске управе.

Oct 2009Jul 2015

Имовинско-правна служба и саобраћајни инспектор

Општинска управа Куршумлија

Управно-правни послови из области имовинско-правних и других стварно
правних односа који се односе на вођење управног поступка, експропријације
непокретности и административног преноса непокретности до доношења
решења, вођење управног поступка изузимања и додељивања земљишта до
доношења решења у складу са Законом и одлукама Скупштине општине,
припремни поступак за издавање тапија. Управни поступак до доношења
решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању
грађевинске парцеле,управни поступак за поништавање правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта, управни поступак за конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, управни поступак за урврђивање престанка права коришћења, вођење поступка по захтевима за расправљање имовинско-правних односа насталих самовласним заузећем земљишта до доношења решења , сарадња са органима по питањима из делокруга рада имовинско-правне службе у погледу вршења стручних послова за потребе органа, комисија и радних тела Скупштине општине и Општинског већа. Припремање нацрта нормативних аката из напред наведене области,
припремање информација и извештаја за потребе Општинског већа и
Скупштине општине, као и других органа итд. Инспекцијска контрола извршавања прописа у вези са линијским превозом у градском и приградском саобраћају на територији општине аутобуске станице и стајалишта, послове у вези изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева. Доношење Решења о привременој забрани саобраћаја због извођења радова или у других оправданим случајевима. Давање сагласности за прекопавање локалних и некагерисаних путева, подноси прекршајне пријаве и предузима друге мере око заузећа локалних и некатегорисаних путева, постављање препрека и друго. Поступак до доношења решења о установљавању аутобуских станица и стајалишта у граду .Послови у вези са одржавањем и изградњом улица у граду, води поступак за давањеодобрења за прикључак прилазних путева на локални пут, води поступак до доношења решења о пуштању у саобраћај локалних и некатегорисаних путева, врши контролу такси превоза.Припремање нацрта одлука из напред наведене области, припремање информација и извештаја за потребе Општинског већа и Скупштине општине, као и других органа.

May 2005Oct 2009

Имовинско-правна служба

Општинска управа Куршумлија

Управно-правни послови из области имовинско-правних и других стварно
правних односа који се односе на вођење управног поступка, експропријације
непокретности и административног преноса непокретности до доношења
решења, вођење управног поступка изузимања и додељивања земљишта до
доношења решења у складу са Законом и одлукама Скупштине општине,
припремни поступак за издавање тапија. Управни поступак до доношења
решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању
грађевинске парцеле,управни поступак за поништавање правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта, управни поступак за конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, управни поступак за утрврђивање престанка права коришћења, вођење поступка по захтевима за расправљање имовинско-правних односа насталих самовласним заузећем земљишта до доношења решења , сарадња са органима по питањима из делокруга рада имовинско-правне службе у погледу вршења стручних послова за потребе органа, комисија и радних тела Скупштине општине и Општинског већа. Припремање нацрта нормативних аката из напред наведене области,
припремање информација и извештаја за потребе Општинског већа и
Скупштине општине, као и других органа итд.

Nov 2002May 2005

Начелник одељења за непривредне делатности и општу управу

Општинска управа Куршумлија

Организација и обезбеђење законитости и ефикасног обављања послова из свог делокруга, организација рада организационе јединице, старање о пуној
упошљености радника. Одговарност за благовремено, законито и правилно
обављање послова из делокруга организационе јединице којом руководи,
пружање стручне помоћи у обављању сложенијих послова у оквиру
организационе јединице, подношењепредлоге Начелнику Општинске управе за утврђивање звања радника, оцену радника и циљу напредовања или одузимања звања, подношење предлога за покретање дисциплинског поступка против радника своје организационе јединице, уз сагласност Начелника прерасподела послова и радних задатака на извршиоце у оквиру Организационе јединице. Одговорност за спровођење и реализацију закључака Општинског већа, Скупштине општине и других тела и обављање других послова из надлежности Одељења које му стави у надлежност Начелник Општинске управе.

Jul 2001Nov 2002

Самостални стручни сарадник за скупштинске послове

Општинска управа Куршумлија

Помоћ Председнику Скупштине у организовању рада Скупштине, Општинског
већа и радних тела Скупштине. Пружање потребних правних тумачење на
седницама Скупштине, Општинског већа и комисија. Организуовање припреме
материјала и припреме седница Скупштине општине, њених комисија, и
Општинског већа. Старање о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи стручном
службом за Скупштинске послове . Припрема материјала за седнице скупштине
и Oпштинског већа , као и скупштинских комисија у договору са начелником
Општинске управе, стручна обрада материјала са седница Скупштине, припрема нацрта, предлога одлука и аката из надлежности скупштине и Општинског већа, Обрада усвојених материјала, припрема закључака са седница, припрема извештаја и програма о раду скупштине општине, стручни послови у вези са припремама и издавањем службеног листа општине Куршумлија, старање о благовременом објављивању одлука и других аката као и њиховој благовременој достави, пружање одборницима стручне помоћи у остваривању њихових права и дужности и обављање других послова везаних за рад Скупштине, Општинског већа, Скупштинских комисија.

Jun 1998Jul 2001

Имовинско-правна служба

Општинска управа Куршумлија

Управно-правни послови из области имовинско-правних и других стварно
правних односа који се односе на вођење управног поступка, експропријације
непокретности и административног преноса непокретности до доношења
решења, вођење управног поступка изузимања и додељивања земљишта до
доношења решења у складу са Законом и одлукама Скупштине општине,
припремни поступак за издавање тапија. Управни поступак до доношења
решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању
грађевинске парцеле,управни поступак за поништавање правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта, управни поступак за конверзију права коришћења у право својине уз накнаду, управни поступак за урврђивање престанка права коришћења, вођење поступка по захтевима за расправљање имовинско-правних односа насталих самовласним заузећем земљишта до доношења решења , сарадња са органима по питањима из делокруга рада имовинско-правне службе у погледу вршења стручних послова за потребе органа, комисија и радних тела Скупштине општине и Општинског већа. Припремање нацрта нормативних аката из напред наведене области,
припремање информација и извештаја за потребе Општинског већа и
Скупштине општине, као и других органа итд.

Aug 1990Jun 1998

Референт за експропријацију

ДП за водоснабдевање подручја Топлице и Ниша "Селова" Куршумлија

Спровођење поступка експропријације непокретности и покретних ствари за
потребе изградње Акумулације Селова

Образовање

Jun 2013

Дипломирани правник

ФППС Универзитет УНИОН Београд
Sep 1986Mar 1989

Правник

Правни факултет Универзитета у Нишу

ДОДАТНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Рад на рачунару

Одлично познавање рада на ручунару. Напредне технике у свим апликацијама пакета MS Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Access) итд. Одлично познавања рада у програмима из пакета Corel (Corel draw, Corel Photo Paint, Corel Trace). Веома добро познавање рада у програмима из пакета Autodesk (Autocad, Autocad Architecture), Adobe (Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign), идт. Одлично познавање рада у разним апликацијама за обраду и репродукцију текста, фотографија, звука и видео записа. Изузетно познавање рада на рачунару везано за употребу интернета. Познавање рада у свим андроид апликацијама.

Дактилографија

Одлично знање дактилографије. Завршена обука из дактилографије у оквиру предмета биротехника на трећој и четвртој години усмереног образовања средње школе са оценом одличан 5. 

Телеграфија

Стручно оспособљен за рад на радио уређајима који захтевају познавање Морзеове азбуке. Успешно завршен тромесечни целодневни курс у оквиру војне обуке за радио телепринтеристу.

Возачка дозвола

Возачка дозвола "Б" категорије.

Сертификати

Jul 2017Present

Сертификат

СКГО - OEBS - мисија у Србији

Спровођење Закона о општем управном поступку у локалној самоуправи 

БРОЈ: 0634/2017

Jun 2017Present

Сертификат

МДУЛС - СКГО - Council of Europe - Human Resource Managment in Local Self-government

Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи 

ETC-0119/17

May 2017Present

Потврда

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - Служба за управљање кадровима

Закон о општем управном поступку за државне службенике који
спроводе закон о општем управном поступку и одлучују у управним
стварима

Број: qUzEqXF9tC

Feb 2016

FIDIC Module 4

Nacionalna FIDIC asocijacija u Srbiji - ACES
Sep2015

FIDIC Module 2

Nacionalna FIDIC asocijacija u Srbiji - ACES
May 2015Present

FIDIC Module 1

Nacionalna FIDIC asocijacija u Srbiji - ACES
Apr 2015Present

FIDIC Module 0

Nacionalna FIDIC asocijacija u Srbiji - ACES
Mar 1999Present

Стручни испит за рад у државним органима - Висока стручна спрема

Министарство правде Републике Србије

Радно искуство

Радно искуство у струци више од 15 година на пословима шефа одељења за непривредне делатности и општу управу, шефа одељења за друштвене делатности и општу управу, самосталног стручног сарадника за скупштинске послове, саобраћајног инспектора, експропријације, имовинско-правних послова, итд.