Download PDF

Alise Krūmiņa

Būt kustībā, attīstīties un augt. Būt saskarsmē ar cilvēkiem.  Izaicināt sevi un citus. Analizēt, domāt un redzēt plaši.

Profesionālā pieredze

Dec 2012Present

Vecākā eksperte atkarību uzraudzības jautājumos

Veselības ministrija

Ekspertīze atkarību izraisošo vielu izplatības ierobežošanas jomā. Pamataktivitātes:

- Politikas plānošana- īstermiņa un ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu  izstrāde atkarību izraisošo vielu ierobežošanas jomā;

- Tiesību aktu izstrāde;

- Padotības iestāžu konsultēšana profilakses programmu veidošanā;

- Darba grupu vadīšana;

- Ministrijas pārstāvniecība starptautiskā līmenī (ES institūcijās, ANO struktūrās);

- Starpnozaru sadarbības veicināšana un regulāra komunikācija ar ieinteresētajām pusēm (valsts institūcijās un privātajā sektorā). 

Jan 2011Nov 2012

Jauniešu grupas vadītāja un projektu koordinatore 

Asociācija "Papardes zieds"

Jauniešu- vienaudžu izglītotāju grupas vadīšana.

Vairāku projektu koordinēšana vai koordinatora asistenta pienākumu pildīšana:

- EK DG SANCO līdzfinansētais projekts SAFE: A European partnership to promote the sexual and reproductive health and rights of young people- studentu interešu grupas izveide un koordinēšana, regulāro tikšanos organizēšana, apmācību moduļu veidošana. 

- EK finansētā projekta „BORDERNETwork” koordinatora asistente (Starpsektorālā un starptautiskā sadarbība HIV/AIDS/STI profilakses, diagnostikas un ārstēšanas uzlabošanai Centrāleiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumeiropas valstīs). Pasākumu augsta riska populācijās (prostitūcijā nodarbinātās personas un romu populācija) koordinēšana. 

- Nacionālā līmenī finansēto apmācību projektu koordinēšana- apmācību modulis vairākās daļās pedagogiem par veselību- komunikācija ar apmācību dalībniekiem, metodisko materiālu veidošana sadarbībā ar ekspertiem, apmācību norises koordinēšana. 

Jun 2006Aug 2009

Metodiķe/ vēcākā speciāliste

Veselības veicināšanas valsts aģentūra/ Sabiedrības veselības aģentūra 

Pamataktivitātes: atkarību izraisošo vielu profilakses progammu izstrādes koordinēšana (programmu izstrāde, ieviešana, popularizēšana nacionālā līmenī (mediju kampaņas, darba grupas un semināri, konferences, metodisko materiālu veselības veicināšanas jomā izstrāde)). 

Starptautiski līdzfinansēto projektu koordinatore:

- EK līdzfinansētā projekta Healthy Stadia (fizisko aktivitāšu veicināšana un veselību veicinošas vides attīstīšana) koordinatora pienākumu pildīšana;

- Sorosa fonda Latvija finansētā projekta veselības politikas jomā, koordinatore. Projekta ietvaros tika organizētas Gruzijas valdības pārstāvju vizītes valsts institūcijās un tikšanās ar nevalstisko sektoru, lai nodotu Latvijas pieredzi darbā ar veselības veicināšanas jautājumiem. 

Izglītība

20112013

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē 

Rīgas Stradiņa universitāte 
20032007

Bakalaura grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte 

Papildu informācija

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas locekle. 

Nacionālās Alkoholisma ierobežošanas padomes locekle. 

Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību nacionālā koordinatore.  

Eiropas Komisijas Tabakas kontroles politikas komitejas un ekspertu darba grupu locekle. 

Eiropas Komisijas Nacionālo alkohola politiku komitejas locekle.