تحميل PDF

Work experience

Sep 2014Present

    Change Business solutions
 Accountant 

Education

Jun 2008

  Gamal Abd El Naser 
thanwya 

Skills

Balance sheet 
Income statement 
The formulation of the company's activities in the context accountant .. cost of goods sold, and how to achieve net income
ms office
Excl -power point - internet - word 
English
 fluent 
Treasurer
Action statements movement treasury and dealing with banks

Certifications

Jun 20082012

Faculty of commerce 

Cairo university 
Department of Accounting
2012

ICDL

UNESCO
 -internet -excl -power point -word

قسم النص

Effective communication skills
Hard work
Dealing with Windows 7 and Windows xp
Communicate with customers and work to solve the problem
Problem Solving

قسم النص

MILITARY case: it was performed

قسم النص

Address : 28 Omar Ebn El Khatab street  - Abd ELhamid El Dib - Elkhlafwy-Shoubra
                                                                                                                            city : Cair
                                                                                      phone number : 022203165
:                                                                                    Mobile number:  011519952 
                                                                     second Mobile  number :0111946463