Monika Laskowska

Summary

Swoje do wiadczenie zawdzi czam pracy w firmie Doradztwa Personalnego, w kt rej by am odpowiedzialna rekrutacj pracownik w na stanowiska specjalistyczne oraz wy szego szczebla. Jestem osob , kt ra nie boi si nowo ci i wyzwa . Uczestniczy am jako asesor jak i wsp prowadz cy w kilku warsztatach typu Assessment Centre oraz Development Centre dla zespo w in ynierskich, dziennikarskich jak i Dzia u Marketingu. Szukam pracy, kt ra by aby r d em satysfakcji i nowych wyzwa .

Work experience

Work experience